Wyposażenie firmy ma wymagania.

Niezbędniki firmowe

Wyposażenie, księga ewidencji podatkowej, karta podatkowaAkcesoria firmy to składniki rzeczowe majątku, które są związane z działalnością wykonywaną, tak więc zgodnie z przepisami ustawy o podatku są niezaliczone do środków trwałych. Akcesoria firmowe takie jak np. sprzęt, urządzenia biurowe, produkcyjne, których zakres kosztu nabycia nie przekracza 1500 zł w dowolnym okresie ich użytkowania, nie wymagają żadnego wkładu do ewidencjonowania. Natomiast koszty nabycia akcesoriów przekraczające 1500 zł w założeniu użytkowania ich przez do 1 roku ( jeśli nie zostaną zaliczone do wspominanych środków trwałych) są uznawane jako wyposażenie i ich byt musi zostać uwieczniony w księdze ewidencji wyposażenia. Więc zastanów się, które akcesoria są Ci potrzebne.

Środki trwałe

Akcesoria firmowe związane z wykonywaną działalnością, w okresie ich użytkowania dłuższym niż rok oraz o kosztach poniesionych powyżej 3500 zł, oraz kosztach początkowych poniżej 3500 zł, które nie są zaliczone jako wyposażenie firmy stanowią środki trwałe. W zakres środków trwałych, które należy wpisać do księgi ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzą nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, gotowe do użytku w dniu ich przyjęcia do użytkowania wyposażenie (urządzenia, maszyny, środki transportu, budynki, budowle, lokale oraz inne przedmioty) w przewidywanym okresie ich użytkowania dłuższym niż rok.

Kto musi prowadzić ewidencję wyposażenia

Obowiązek ten dotyczy osób rozliczających się zgodnie z wpisami księgi podatkowej przychodów i rozchodów, ale także ryczałtowców. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie tych, którzy opłacają kartę podatkową. Podatnicy, którzy zakładają lub też utracili albo zrzekli się prawa do opodatkowania w opcji karty podatkowej, są zobowiązani do wyceny wyposażenia na podstawie pierwotnych cen zakupu albo po ich cenie rynkowej w dniu założenia księgi ewidencji podatkowej. Jeżeli chodzi o ryczałtowców prowadzenie ewidencji wyposażenia nie jest obowiązkowe w przypadku osiągania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy lub podobnych umów.